กรมคุ้มครองสิทธิฯส่งเสริมยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน

cr:เว็บไซต์ต่างประเทศ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ มุ่งส่งเสริมให้สังคมตระหนักรู้และเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

Advertisement

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เพื่อเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (Online Seminar to celebrate International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia : IDAHOBIT) ภายใต้ ธีมสากล “Together : Resisting, Supporting, Healing!” โดยดำเนินการผ่านทาง Application Zoom และ UNDP Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และคุณ Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมฯ

นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำหรับการจัดกิจรรมในครั้งนี้  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงการสัมมนาฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สภาพปัญหา  ข้อท้าทายในการใช้ชีวิต  โดยเฉพาะในช่วง COVID รวมทั้งร่วมกันให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่รัฐบาลควรเร่งผลักดันแก้ไข เพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อผลักดันประเด็นดังกล่าวให้สำเร็จ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น อาทิ บทบาทของภาคธุรกิจในการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  สถานะและพัฒนาการของร่างกฎหมายต่างๆ  การดำเนินงานของกลไกภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558  ฯลฯ

ทั้งนี้ กิจกรรม IDAHOBIT ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นกิจกรรมที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดขี้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักรู้ถึงความหลากหลาย  และเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ต่อไป