“แพลทินัม สแควร์” เปิดอกพบปชช.

บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 630 ห้อง และพื้นที่พาณิชยกรรม โดยได้จัดให้มีการประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นครั้งแรก และเปิดโอกาสให้ชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังรายละเอียดโครงการ ทางเลือกของโครงการ และขอบเขตวิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Advertisement

ทั้งนี้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แบบสำรวจความคิดเห็นนี้มีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ของโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงาน EIA โครงการนี้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ มีดังนี้
ที่ตั้งโครงการ : ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ประเภทโครงการ : โครงการประเภทโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 630 ห้อง และพื้นที่พาณิชยกรรม
ลักษณะอาคาร : อาคารสูง 49 ชั้น มีชั้นลอย 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารรวม 92,726 ตร.ม.
พื้นที่พัฒนาโครงการ : 7-0-52 ไร่ หรือ 11,408 ตร.ม.