เร่งเครื่องสวทน.ชูนโยบายนวัตกรรมจับต้องได้

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม

Advertisement
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สวทน. เปรียบเสมือนหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ที่จัดทำนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีบทบาทในการสร้างนโยบายให้สามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้จริง (Policy in Action) ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการจัดทำนโยบายคือ การคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยี (Technology Foresight) ซึ่ง สวทน. มีการทำงานด้านการคาดการณ์เทคโนโลยีอยู่แล้ว อาทิ ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการร่วมวิจัยเชิงนโยบายกับมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อนำสู่การจัดทำนโยบาย เป็นต้น นอกจากนี้ สวทน. ยังมีหน่วยงานในการกำกับดูแลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการคาดการณ์อนาคตในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมากว่า 20 ปีคือ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight) ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการคาดการณ์อนาคตนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทน. ในปี 2561 จะทำงานในเชิงรุกมากขึ้นโดยมุ่งเน้นการคาดการณ์อนาคตใน 3 กลุ่มหลัก คือ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) 10 เทคโนโลยีแนวหน้า (10 Frontier Technologies) และ 10 ทักษะแรงงานในอนาคต

ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า นอกจากท่านรัฐมนตรีจะให้ความสำคัญกับการคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยี เพื่อนำมาต่อยอดสู่การจัดทำนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้ได้จริงแล้ว อีกภารกิจของ สวทน. คือ การสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม โดยในช่วงเริ่มต้นจะเน้นการดึง 10 บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่มาเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนให้เกิดกองทัพเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 5,000 ราย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติให้เร่งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจนวัตกรรม (Ease of Doing Innovation Business) ใน 6 เรื่อง คือ 1.บัญชีนวัตกรรมไทย 2.การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 4.พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 5. โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) และ 6. Policy Sandbox โดย สวทน. จะเป็นผู้จัดทำกรอบเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องนำไปปฏิบัติต่อไป

.