3 แนวทางและหลักการ 8 ประการไขก๊อกคอร์รัปชัน (2)

จากที่นำเสนอถึงผลกระทบอันร้ายแรงของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตไปแล้ว

Advertisement

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต ได้เสนอ 3 แนวทางและหลักการ 8 ประการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงขึ้นในขณะนี้และมีสัญญาณเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและการให้สัมปทานในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ดร. อนุสรณ์ เปิดเผยว่า 3 แนวทางประกอบไปด้วย แนวทางที่หนึ่ง กลับคืนสู่ประชาธิปไตยและระบบนิติรัฐ คืนสิทธิเสรีภาพ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่สอง การปฏิรูประบบและกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและบริหารประเทศอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ คณะกรรมการ ปปช จะต้องเป็นอิสระ เป็นกลางและเที่ยงธรรม แนวทางที่สาม พัฒนาดัชนีธรรมาภิบาลเพื่อใช้กำกับดูแลการบริหารจัดการประเทศในสามระดับ 1. ระดับพื้นที่ มีดัชนีธรรมาภิบาลระดับจังหวัด 2. ระดับหน่วยงาน 3. ระดับโครงการ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้

ส่วนหลักการ 8 ประการที่สังคมโดยเฉพาะภาครัฐจะต้องผลักดันและยึดถือร่วมกันเพื่อต่อสู้กับวิกฤติทุจริตคอร์รัปชัน และ ทำให้ ระบอบประชาธิปไตยมีความความมั่นคงมากขึ้น ประกอบไปด้วย หลักการที่หนึ่ง การปฏิรูปโครงสร้างระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรมและค่านิยมที่มีความยั่งยืน (Sustainability of Structural Reform) หลักการที่สอง การเปิดเสรีและการผ่อนคลายกฎระเบียบ (Liberalization and Deregulation) การเปิดเสรีทางการเมืองและเศรษฐกิจจะเพิ่มการแข่งขัน ลดการผูกขาดทางการเมืองและเศรษฐกิจ การผ่อนคลายกฎระเบียบจะลดการใช้อำนาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ปิดช่องทางการทำทุจริตเรียกรับผลประโยชน์และติดสินบน หลักการที่สาม การมีส่วนร่วม (Participation) ต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในนโยบายและโครงการต่างๆของภาครัฐ มีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง หลักการที่สี่ หลักนิติธรรม (Rule of Law) กรอบกฎหมายต้องยุติธรรม พยากรณ์ได้ มีความต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ บังคับใช้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการที่ห้า ความโปร่งใส (Transparency) และ การเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยและความโปร่งใสในข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นฐานจำเป็นเบื้องต้นในการป้องกันการทุจริต ความโปร่งใสการตัดสินใจและกระบวนการการตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ หลักการที่หก ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม (Equity) หลักการที่เจ็ด ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักการที่แปด ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)