ร่วงกราว!ผลงาน“รัฐบาลประยุทธ์”เต็ม 10 ได้ 5.35หรือคือสัญญาณ”ขาลง?”

“สวนดุสิตโพล” เผยประชาชนให้คะแนนภาพรวมรัฐบาล 5.35 จากคะแนนเต็ม 10 ชี้เหลือเวลา 1 ปี เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จัดการเลือกตั้ง ปราบทุจริตคอรัปชั่น

Advertisement

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,016 คน ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2561 ในกรณีที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารประเทศผ่านมาแล้ว 3 ปีกว่า และเหลือเวลาตามโรดแมป อีกประมาณ 1 ปี ท่ามกลางกระแสพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานต่างๆของรัฐบาลที่มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาล สรุปผลได้ ดังนี้

1) ประชาชนให้คะแนนภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คะแนนเต็ม 10 ได้ 5.35 คะแนน

2) ประชาชนให้คะแนนผลงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

ผลงานด้านสังคม ภาพรวมได้ 5.39 คะแนน

 1. การดูแลช่วยเหลือประชาชน/ปราบปรามอาชญากรรม 5.76 คะแนน
 2. การจัดระเบียบสังคม/สร้างมาตรฐานคุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ 5.71 คะแนน
 3. การปราบปรามยาเสพติด 5.69 คะแนน
 4. การปราบปรามการทุจริต 4.85 คะแนน
 5. การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน 5.34 คะแนน
 6. การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4.75 คะแนน
 7. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ไทยแลนด์ 4.0 ได้ 5.56 คะแนน
 8. การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์/แรงงานต่างด้าว 5.69 คะแนน
 9. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.27 คะแนน
 10. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.84 คะแนน
 11. การจัดการศึกษา/การปฏิรูปการศึกษา 5.19 คะแนน
 12. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 5.00 คะแนน

ผลงานด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมได้ 4.94 คะแนน

 1. ชีวิตความเป็นอยู่ด้านการทำมาหากิน/แก้ปัญหาจ้างงาน 4.56 คะแนน
 2. ค่าครองชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน 4.45 คะแนน
 3. ราคาพืชผลทางการเกษตร 4.26 คะแนน
 4. การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 4.65 คะแนน
 5. ส่งเสริมการลงทุน/พัฒนาอุตสาหกรรม 5.11 คะแนน
 6. ราคาเชื้อเพลิง/พลังงาน 5.04 คะแนน
 7. การกระตุ้นการท่องเที่ยว 5.87 คะแนน
 8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบขนส่ง 5.59 คะแนน

ผลงานด้านความมั่นคง ภาพรวมได้ 5.83 คะแนน

 1. ความมั่นคงเข้มแข็งของประเทศ 5.77 คะแนน
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5.51 คะแนน
 3. การมุ่งรักษาความมั่นคงเทิดทูนสถาบัน 6.95 คะแนน
 4. การควบคุมการก่อการร้าย/การควบคุมการประท้วง 6.08 คะแนน
 5. การแก้ปัญหาชายแดนใต้ 4.89 คะแนน
 6. การแก้ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ 5.35 คะแนน
 7. การพัฒนาและเสริมสร้างกำลังกองทัพ 6.25 คะแนน

ผลงานด้านการเมือง ภาพรวมได้ 4.64 คะแนน

 1. การดำเนินการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในภาพรวม 4.89 คะแนน
 2. การสร้างความปรองดองจากความขัดแย้งทางการเมือง 4.78 คะแนน
 3. การเตรียมการเลือกตั้งตามโรดแมป 4.30 คะแนน
 4. การออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4.38 คะแนน
 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการเมืองในภาพรวม 4.62 คะแนน
 6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 4.85 คะแนน

“5 อันดับ” ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “พึงพอใจ”

อันดับ 1 การควบคุมความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 47.57%

อันดับ 2 การดูแลช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัย 35.62%

อันดับ 3 การปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล 34.96%

อันดับ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง รถไฟฟ้าความเร็วสูง 23.45%

อันดับ 5 จัดงานพระราชพิธีสำคัญ การเทิดทูนสถาบัน 21.45%

“5 อันดับ” ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “ไม่พึงพอใจ”

อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร 53.05%

อันดับ 2 การจัดการการทุจริตคอรัปชั่น 37.28%

อันดับ 3 การบริหารประเทศ การแก้ปัญหาทางการเมือง 29.93%

อันดับ 4 ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาความยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 23.30%

อันดับ 5 การจัดซื้ออาวุธทางทหาร เรือดำน้ำ 18.64%

“5 อันดับ” งานที่ประชาชนอยากให้รัฐบาล “เร่งดำเนินการ” ในระยะเวลา 1 ปีก่อนการเลือกตั้ง

อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ 46.68%

อันดับ 2 เร่งกฎหมายเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง 34.73%

อันดับ 3 ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำเนินคดีทางการเมือง 32.30%

อันดับ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน สวัสดิการผู้สูงอายุ 26.77%

อันดับ 5 การดำเนินงานของรัฐบาล การบริหารประเทศ การปฏิรูประบบราชการ 24.12%