ไฟเขียว สนช.ยื่นใบลา ทำ”ธุรกิจส่วนตัว” ได้

“สมาชิกที่ติดภารกิจสามารถยื่นใบลาต่อประธาน สนช.ได้ และไม่ถือว่าการลาดังกล่าวเป็นการขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก สนช.”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับประมวลจริยธรรม สนช. และกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 160 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

Advertisement

นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า สมาชิกที่ติดภารกิจสามารถยื่นใบลาต่อประธาน สนช.ได้ และไม่ถือว่าการลาดังกล่าวเป็นการขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก สนช. สำหรับข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก สนช.และกรรมาธิการ จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ สนช.มีมติให้ประกาศ ซึ่งสามารถยื่นลาต่อประธาน สนช. เหมือนที่เคยปฏิบัติมาได้

       อนึ่ง ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ มีทั้งหมด 45 ข้อ ซึ่งในข้อ 23 ได้ระบุว่า “อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว” อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวกระทบถึงสมาชิก สนช. หลายคนที่ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน จะมีปัญหาขาดคุณสมบัติ หากต้องใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจสำคัญของตัวเอง