แอป อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอส คว้ารางวัลดีเด่นสาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

แอป อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอส คว้ารางวัลดีเด่นสาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
จากเวที Thailand ICT Excellence Awards 2017

Advertisement

เรื่องสุขภาพที่ดีของคนไทย เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับเอไอเอสที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสาธารณสุขชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จึงพัฒนา แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์ และการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ล่าสุด แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอส ได้รับการยอมรับ คว้ารางวัลดีเด่นสาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Projects) จากเวที Thailand ICT Excellence Awards 2017 โดยมี นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยรางวัลนี้ นับเป็นรางวัลที่ 10 ที่เอไอเอสได้รับในไตรมาสแรกของปี 2560 ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เอไอเอสรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป