DEจับมือDEPA ลงพื้นที่Co-Working Space อุดรธานี ส่งเสริม Startup

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จับมือ ม.ราชภัฏอุดรธานี พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง รองรับการขยายโครงการ Smart City ปี’62 ผลักดันการทำงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม Startup ใช้พื้นที่ Co-Working Space ระดมสมองพัฒนาจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งต่อไป

Advertisement

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA/ดีป้า) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม Digital Startup ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ซึ่งรวมถึงจังหวัดอุดรธานี โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่

ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นกำลังสำคัญในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกลุ่ม Digital Startup, Smart Udon Maker และดีป้า

โดยในปี 2562 จังหวัดอุดรธานี ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การขยายโครงการ Smart City ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางการดำเนินงานของดีป้า จะดำเนินโครงการร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ภาคองค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงกลุ่ม Digital Startup ในจังหวัดและภูมิภาคที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ Co-Working Space เป็นสถานที่ในการรวมกลุ่ม จัดประชุมหารือระดมสมอง และเป็นส่วนหนึ่งของ Eco-System เพื่อให้เกิดบรรยากาศการขับเคลื่อนและการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน มีอัตราการเติบโตของกลุ่ม Digital Startup ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของ Digital Startup กับจังหวัดใกล้เคียง โดยจังหวัดอุดรธานี มี Co-Working Space ที่เป็นทางการหนึ่งแห่ง คือ Smart Hub (ในพื้นที่ตลาดปรีชา) 322/19 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

โครงการ Smart Hub เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของผู้บริหาร ที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ จึงเกิดพื้นที่ทำงาน (Working Space) โดยให้เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ที่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะทำงานให้กับบริษัทใด ซึ่งจะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มก็ได้ และอาจจะได้เพื่อนใหม่ขณะทำงาน ผลักดันให้เกิดความคิดร่วมกัน ก่อเกิดเป็น Startup ขึ้นมา โดยพื้นที่ดังกล่าวจัดเป็น Co-Working Space แห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี