ETDAทำMOUธพส. ยกระดับความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) และการจัดเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กับ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรมด้านต่างๆ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ทรงเหลี่ยม บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement