SME Bank ปล่อยม้า! ปูพรมเสริมแกร่งเงินทุนทั่วไทย

SME Development Bank คิกออฟหน่วยรถม้าเติมทุน  ลุยปูพรมเสริมแกร่ง SMEs ทั่วไทย เติมช่องว่างป้อนสินเชื่อคู่พัฒนานำร่อง 247 คัน ลงพื้นที่เติมเต็มความต้องการของ SMEs คนตัวเล็กอย่างใกล้ชิดครบวงจร

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย      (SME Development Bank หรือ ธพว.) เผยว่า ปี 2561 ธนาคารมุ่งทำงานเชิงรุกช่วยเหลือSMEs  ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ระดับท้องถิ่นชุมชน หรือที่เรียกว่าคนตัวเล็ก ด้วยการอุดช่องว่างในการทำธุรกิจที่ผ่านมา ทั้งด้านสนับสนุนพาเข้าถึงแหล่งเงินทุน ควบคู่พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ทั่วประเทศ

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อจะปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารจำเป็นต้องยกระดับการให้บริการอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ธนาคารมีเพียง 95 สาขาทั่วประเทศ น้อยเกินไปที่จะบริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ดังนั้น ธนาคารได้ริเริ่มโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น”    โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าพบผู้ประกอบการถึงสถานที่ประกอบกิจการจริง เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร พร้อมเก็บข้อมูล  และเอกสารของสถานประกอบการ SMEs เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบ  สำหรับพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใน 7 วันถัดไป  โดยการวิ่งให้บริการนั้น จะเจาะจงยังกลุ่มพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย   ซึ่งการบริการทั้งหมดจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดใดๆทั้งสิ้น  นำร่องเฟสแรก  247 คัน   จากนั้นจะทยอยออกมาเพิ่มเติม ตั้งเป้าภายในปีนี้ (2561) จะมีรถวิ่งให้บริการถึง 1,000 คัน

      หน่วยรถม้าเติมทุนฯ จะให้บริการครบวงจร ทั้งด้านการเงิน และการพัฒนา โดยในส่วนการเงิน  ธนาคารได้เตรียมบริการสินเชื่อต่างๆ ที่เหมาะสมไว้รองรับ โดยเฉพาะโครงการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)” วงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือธุรกิจ SMEs  เสริมสภาพคล่อง เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนขยายหรือปรับปรุงกิจการในธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน และธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา คือ หากเป็นบุคคลธรรมดา อนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 2 ล้านบาท หากเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ ได้จดทะเบียนนิติบุคคล อนุมัติวงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท ด้านอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก คิดอัตราคงที่ 3% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 4 ปีแรก (กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียงวันละ 460 บาท)

สำหรับการทำงานของหน่วยรถม้าเติมทุนฯ เมื่อผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาติดต่อใช้บริการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม  ความต้องการจะถูกบันทึกลงระบบ IT ส่งต่อไปยังหน่วยงานส่วนกลางทันที ช่วยให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เช่น เรื่องขอสินเชื่อ หลังรับคำขอแล้วจะดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 7 วัน เป็นต้น
ทั้งนี้  จากบริการที่เข้าถึงท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดของหน่วยรถม้าเติมทุนฯ จะช่วยให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน กว่า 15,150 ราย เฉลี่ยรายละ 3.3 ล้านบาท  และเกิดผลสู่การสร้างงานสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง รักษาการจ้างงานได้ไม่น้อยกว่า 75,000 คน และสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 229,000 ล้านบาท  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเติบโตจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)  อย่างยั่งยืน