ปรับภาษีคนพิการต่างชาติสร้างความเป็นธรรม ให้อำนาจสรรพากรลงดาบเลี่ยงภาษีอาการข้ามชาติ

ครม.เห็นชอบเว้นภาษีคนพิการต่างชาติ รายได้ไม่เกิน 1.9 แสนบาทต่อปี ทัดเทียมคนพิการคนไทย และ ไฟเขียวให้สรรพากรคุมเข้มการโอนเงินของบริษัทแม่กับบริษัทลูก หวังอุดช่องโหว่โอนรายได้ออกนอกประเทศเลี่ยงภาษี

Advertisement

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดอายุไม่เกิน 65 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี กำหนดให้นับรายได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อใช้ยื่นภาษีในปีนี้ หวังให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่มีสัญชาติไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทั้งบริษัทแม่ บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ จึงแก้ไขให้อำนาจกรมสรรพากร เข้าไปปรับปรุง แก้ไข รายได้ และรายจ่าย ของบริษัท เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม ถูกต้อง หวังควบคุมและป้องกัน ไม่ให้มีการถ่ายโอนกำไรระหว่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากร เนื่องจากพบว่า มีปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีอาการของกลุ่มกิจการข้ามชาติ เพราะไทยมีกลุ่มกิจการข้ามชาติจำนวนมาก ต้องการการวางแผนหลีกเลี่ยง ยืนยันว่าข้อกำหนดดังกล่าว สามารถทำได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีความแน่นอน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ยืนยันข้อกำหนดอยู่ภายใต้อนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

นายณัฐพร กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรียังกำชับหลายกระทรวงมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนรายย่อยเพื่อมีกำลังซื้อเพิ่ม เพราะขณะนี้ภาคเอกชนรายใหญ่เร่ิมมีความเข้มแข็งแล้ว และยังส่งการสั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการปฏิรูปตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆตามที่สำนักงาน สศช.ได้รวบรวมข้อสรุปข้อมูล หวังเดินหน้าผลักดันแผนการปฏิรูปทุกด้านให้เกิดความชัดเจนในปีนี้