“ลานเบียร์” อ่วมมั้ยปีใหม่นี้? รัฐเตรียมคุมเข้ม สรรพสามิต-สธ.นำทีมจัดหนัก!!

ลานเบียร์ ช้ำหนักมาก! สรรพสามิต จ้องขย้ำ ปราบปรามสินค้าหนีภาษี สธ.ขยับเตรียมจับผิด เปิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

Advertisement

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า หลังจากกระแสลมหนาวพัดผ่านมาเยือนไทยสร้างบรรยากาศดีหลายภูมิภาคทั้งภาคกลาง เหนือ อีสาน จึงทำให้แหล่งท่องเที่ยวตั้งลานเบียร์ สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น จากโครงสร้างภาษีใหม่กำหนดการขอใบอนุญาติจำหน่ายเครื่องดื่มแอลอกฮอล์รายปี กำหนดค่าธรรมเนียม 2-3 พันบาทต่อปี จึงสั่งการเจ้าหน้าที่สรรพสามิตลงพื้นที่คุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตห้ามหรือไม่ เช่น วัด สถานศึกษา และตรวจดูร้านอาหารขายสุราปลอม สุราหนีภาษีหรือไม่ เพราะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ยอดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าจะเพิ่มสูงขึ้น  จึงต้องคุมเข้มดูแลสินค้าหลีกเลี่ยงภาษี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต

รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน ตลอดจนจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีให้เข้ามาสู่ระบบภาษี   และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีบางประเภท เป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป  หลังจากที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษี จึงจำเป็นต้องกำหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาจเป็นแรงจูงใจทำให้มีปริมาณบุหรี่และสุรา หนีภาษีเข้ามาในประเทศมากขึ้น และอาจส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปหาสินค้าหนีภาษีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้และเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชน

นอกจากกรมสรรพสามิตแล้วอีกหน่วยงานอย่าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เองก็เตรียมที่จะคุมเข้ม “ลานเบียร์” เช่นเดียวกัน โดย ที่น.พ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวและช่วงเทศกาลปีใหม่มักจะมีผู้ใช้โอกาสนี้จัดงานเทศกาลลานเบียร์สด โดยมีการจัดตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร เบียร์สดยี่ห้อต่างๆ และการแสดง  ดนตรีสด มีโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับบริการลูกค้า นับเป็นการสร้างสีสันให้กับกลุ่มนักดื่มช่วงฤดูหนาว ซึ่งการตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงดนตรี เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

น.พ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการลานเบียร์สดที่มีการจัดให้มีซุ้มจำหน่ายอาหาร เบียร์สด และการแสดงดนตรี ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

“ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นขอใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ตั้งของกิจการนั้น และผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งควบคุมการดำเนินกิจการ มิให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุรำคาญสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจะมีความผิด โดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น การควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญมากที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของภาครัฐในการที่จะคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน

อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกิจการให้มีความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ  พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น สำหรับอาหารที่จำหน่าย หากไม่มีการคุมเข้มด้านความสะอาดปลอดภัย   ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ ทำให้เสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ อาทิ อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และโรคบิด เป็นต้น นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากๆ ยังมีผลเสียต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะอีกด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

ภาพจากแฟ้มข่าว