พาณิชย์ลงพื้นที่เคลียร์ทาง 4แยกอินโดจีน “สนธิรัตน์”นำทีม!

“สนธิรัตน์”นำทีมผู้บริหารพาณิชย์ลงพื้นที่ หารือภาคเอกชน ร่วมกำหนดแผนขยายการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Advertisement

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาเกษตรกร สมาคมการท่องเที่ยว เพื่อหารือถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสทางค้า และการลงทุน รวมทั้งการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 24 ธันวาคม ศกนี้

นายสนธิรัตน์ เปิดเผยว่า ในการเดินทางไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. นี้ ตนและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์จะใช้โอกาสนี้ หารือร่วมกับภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากแนวระเบียงเศรษฐกิจ( Economic Corridor )ในการเชื่อมโยงโอกาสทางการค้า และการลงทุนคลอดจนการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง โดยที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร มีโอกาสสูงที่จะใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ได้แก่ GMS และ BIMSTEC รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงมาก อาทิ กลุ่มมรดกโลก กลุ่มอารยธรรมล้านนา กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงศักยภาพดังกล่าวข้างต้น จึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมการใช้ประโยชน์จากศักยภาพได้อย่างเต็มที่ อาทิ การวางแผนงานเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของภาคเหนือตอนล่าง การเชื่อมโยงธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว กับ สสป. ลาว และเมียนมาร์ อาทิ บริการสุขภาพ บริการที่พัก และ ธุรกิจ MICE รวมทั้งจะนำแนวคิดการตลาดนำการผลิตเพื่อสนับสนุนให้ภาคเหนือตอนล่างป็นฐานการผลิตอาหารที่มีมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการค้าดั้งเดิม อาทิ การนำสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ และอาหารแปรรูป เข้าร่วมงาน THAIFEX 2018 งาน Organic Natural EXpo การสนับสนุนให้เกิดการค้าออนไลน์ การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเหนือเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด ตลอดจนส่งเสริมการค้าชายแดน และแก้ไขปัญาอุปสรรค ณ ด่านชายแดน เพื่อให้การค้าและการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จังหวัดพิษณุโลก

“พร้อมกันนี้ จะถือโอกาสรับฟังประเด็นปัญหาที่ภาคเอกชนต้องการให้แก้ไข เช่น กฎระเบียบทางการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านยังมีข้อจำกัดและขั้นตอนที่เข้มงวด ซึ่งไม่เอื้อต่อการค้าชายแดน รวมทั้งอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การดำเนินงานในพื้นที่จะมีพาณิชย์จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นผู้รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับกระทรวงฯ หากมีปัญหาและอุสรรคที่กระทรวงฯ สามารถแก้ไขได้ ก็จะดำเนินการโดยทันที อย่างไรก็ดี หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ก็จะประสานเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ หรือหากจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในระดับรัฐบาล ก็จะนำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย