ส.สถาปนิกฯจัดสัมมนาใหญ่ “ปรับบ้าน-ปรุงเมือง”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่  “ASA Real Estate Forum 2018” ชูแนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง”  เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ยกระดับสถาปนิกไทยสู่สากล   ครั้งแรกในรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ กับการมอบรางวัลโครงการอสังหาฯ ดีเด่นแห่งปี 2018
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ผนึก บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น  เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ยกระดับสถาปนิกไทยสู่สากล  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า นโยบายของสมาคมสถาปนิกสยามฯ  ทำหน้าที่สื่อสารเพื่อให้สังคมได้มีความเข้าใจในศักยภาพด้านต่างๆ ของสถาปนิก เนื่องจากอุปสรรคหนึ่งของสถาปนิกคือผู้ประกอบการที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สถาปนิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทสำคัญของสมาคมคือการพัฒนาสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติทั้งตามหลักวิชาการ และตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีบทบาท และหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ที่มาของการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในแก่สถาปนิกเพื่อให้เป็น “HybridArchitect”
หรือ “สถาปนิกคิดรอบ” ประกอบกับปัจจุบันเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประเทศสมาชิกฯ    สถาปนิกเป็น 1 ใน 7 อาชีพแรกที่มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี  วันนี้จึงต้องพัฒนายกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางหนึ่ง และเพื่อแข่งขันกับสถาปนิกต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนั้นแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกอย่างรอบด้านนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพที่เราสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆ ได้เช่นกัน
“สถาปนิกเป็นผู้มีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด เป็นกลุ่มเริ่มต้นของการวางแผน
คิดและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้บริหารการลงทุน ในอดีตนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มองสถาปนิกเป็นแค่ผู้รับจ้างออกแบบ แต่ในความเป็นจริงสถาปนิกเป็นผู้คิดค้น และพัฒนาโครงการภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด   เพื่อให้โครงการที่พัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่ และผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
ด้านนายณคุณ กำนลมาศ กรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ประธานการจัดงาน  ASA Real Estate Forum 2018 และ ASA Real Estate Awards 2018 กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และรายการ “อัลทิเมท พร๊อพเพอร์ตี้ อินไซท์ (รายการ Ultimate Property Insight) ”  ทางสถานี TNN24 จัดงานสัมมนา “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและบูรณาการทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมมีวัตถุประสงค์ให้การเสวนาในลักษณะนี้เป็นเวทีเสวนาระดับประเทศ สำหรับภาคการศึกษา อุตสาหกรรม นโยบาย และภาคสังคม ในการรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สู่แนวทางการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ และวงการวิชาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้สู่การต่อยอดกิจกรรมโดยส่งต่อแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อของสมาคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต