ขายของออนไลน์งานเข้า!! สรรพกรเล็งรีดภาษี

คลังยกร่างกฎหมายภาษีสินค้าออนไลน์ ยอมรับเป็นปัญหาเกิดขึ้นหลายประเทศจากธุรกิจ E-Commerce จึงต้องร่วมมือระดับเวทีโลก

Advertisement

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงคลัง กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแผนปฏิรูปประมวลรัษฎากร ของกรมสรรพากร หลังจากได้ปรับโครงสร้างของสรรพสามิตไปแล้ว โดยเฉพาะปัญหาจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ยอมรับว่าการค้าขายผ่าน E-Commerce มีธุรกรรมสูงมาก และการค้าขายทุกครั้งต้องเสียภาษี แต่ปัจจุบันยังเสียภาษีน้อยมาก แต่ต้องศึกษาอีกหลายปัจจัยรอบด้าน เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งจดทะเบียนในต่างประเทศ การปิดบัญชีซื้อขายเพื่อเก็บภาษีจึงพิจารณาอยากเพราะหาต้นตอลำบาก

ปัญหาดังกล่าวจึงต้องร่วมมือกันในระดับเวทีโลก กรมสรรพากรและกระทรวงคลังไม่ได้นิ่งนอนใจปัญหาดังกล่าว และได้ศึกษาแนวทางต่างอย่างต่อเนื่อง ทั้งศึกษาประสบการณ์และบทเรียนในต่างประเทศ และต้องรอผลการพิจารณาของอัยการ เพื่อออกฎหมายจัดเก็บภาษีสินค้าออนไลน์ และประมวลรัษฎากรฉบับปัจจุบันยังไม่รองรับการค้าขายจาก E-Commerce ได้อย่างครอบคลุม ส่วนจะปล่อยให้รายย่อยเข้มแข็งแล้วค่อยจัดเก็บ หรือมุ่งจัดเก็บจากรายใหญ่ ทุกอย่างยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ เพื่อเสนอกระทรวงคลังพิจารณา.ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดว่าเมื่อต้องออกกฎหมายต้องเปิดเวทีรับฟังความเห็น เมื่อเป็นเรื่องจัดเก็บภาษีชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะไม่เห็นด้วย จึงทำให้ออกฎหมายลำบากมากขึ้น