หนึ่งเดียวแห่งเอเชีย “ซีพี ออลล์” ก้าวสู่สมาชิก “ดาวโจนส์”

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) เป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนมาตรฐานสากล

Advertisement

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค และ เป็นบริษัทในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเพียงแห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกและเป็นปีแรกที่สมัคร โดยได้รับคะแนนสูงสุด 3 หมวด ได้แก่ 1.หมวดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2. หมวดสาระสำคัญของการกำกับดูแลธุรกิจ และ 3.หมวดการพัฒนาทุนมนุษย์

 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์กรจะต้องบริหารโดยมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมและชุมชน พร้อมกับคำนึงถึงการกำกับดูแลธุรกิจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมๆ กัน
จากนโยบายของ ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่เน้น ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในด้านสังคมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ มีงานทำ ผ่านสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) โดยซีพี ออลล์ ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 15,000 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 3,500 ล้านบาท

ขณะที่ ในด้านเศรษฐกิจ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SME).ให้พัฒนานวัตกรรม เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการายกลาง รายใหญ่ต่อไป และสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินผ่านยุทธศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “7 go Green” อาทิ การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก การพัฒนารูปแบบร้านประหยัดพลังงาน การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI นับเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า ที่สะท้อนแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เกือบ 30 ปี ที่ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน มีการจ้างงานทั่วทุกภูมิภาคกว่า 150,000 คน ได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในสังคมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และฝึกอบรมเชิงวิชาชีพให้กับพนักงานนับแสนคน ตามแนวปรัชญาขององค์กร “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า”  รวมถึงเน้นความพิถีพิถันคัดสรรสิ่งที่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย