ประกวดคลิปวีดีโอ“ตลาดต้องชม” ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ในหัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

Advertisement
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม “ตลาดต้องชม”เป็นการขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามกลไก “ประชารัฐ” ปัจจุบันได้ส่งเสริมตลาดต้องชมไปแล้วกว่า 151 แห่งทั่วประเทศ กระจายรายได้ระดับฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ทั้งยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน

การจัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดต้องชมทั้ง 77 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน ผู้ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์และนำเสนอวิถีชีวิต วิถีการค้าของผู้คน
ในตลาด แนะนำและเชิญชวนให้มาเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดต้องชม รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับการท่องเที่ยว และสื่อถึงเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ความยาว 1-2 นาที โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาดูจากความเหมาะสมของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาและดนตรี คุณภาพของภาพและเสียงและจำนวนผู้ชมผ่าน Social Media รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดในแต่ละตลาดจะได้รับรางวัล (1) ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ  60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ  30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ  10,000 บาท (2) ประเภท นักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ  25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.taladtongchom.com หรือสอบถามได้ที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
โทร 0 2507 5900 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลที่  0 2938 1988 ต่อ 222 ระยะเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560