ประกวดวาดภาพ“ดาวเด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่ 10ตามแนวคิด“ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ ”

มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จัดโครงการแข่งขันวาดภาพสด “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทย :  อรุโณทัยแห่งจินตนาการ” เพื่อสะท้อนนิยามการสร้างสรรค์งานศิลปะ ภายใต้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคม วัฒนธรรม และ เทคโนโลยี

Advertisement

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง  จึงได้จัดทำโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101”  ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ตั้งแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน   และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน

ที่ผ่านมาเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ต่างเติบโตบนเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท มีชื่อเสียง ได้รับการเป็นที่ยอมรับ อาทิ ธนากร บัวปลอด   ประเสริฐ ยอดแก้ว   กิตติศักดิ์ เทพเกาะ   นิลยา บรรดาศักดิ์   กามีละห์ อิละละ   พฤตินันทร์ ดำนิ่ม   ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม และ พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง เป็นต้น ด้วยโครงการดาวเด่นบัวหลวง ถือเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน

สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช  กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101  เปิดเผยว่า  มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 32สถาบัน จาก 35คณะ โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมโครงการฯ  คัดเลือกนักศึกษา ที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรีสองปีสุดท้าย  เข้าร่วมโครงการ  คณะละ  2คน รวม 70คน  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ามาทำกิจกรรมเป็น 2ช่วง คือ ช่วงแรกปฐมนิเทศ  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งในช่วงเวลานี้ จะมีการให้นักศึกษาวาดภาพร่วมกัน โดยจะเป็นงานกลุ่ม ในหัวข้อ “ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ”  สำหรับผลงานสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมโครงการจะนำไปติดตั้งที่บริเวณหน้าอาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม    ช่วงที่สอง เป็นการแข่งขันวาดภาพสด ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่  18-27พฤศจิกายน 2560และจะมีการตัดสินรางวัลในวันที่ 27 พฤศจิกายน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี  ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง  อาจารย์ธงชัย รักปทุม  ศาสตราเมธี

ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสารและศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  เป็นต้น  และผลงานที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ขึ้น  จะจัดแสดง หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน2560 – 13 มกราคม 2561

ด้านกติกาการเข้าร่วม โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่10 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้  ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน และต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ เท่านั้น  ไม่สามารถนำงานศิลปะ ออกไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้

“ นอกจากโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง 101 เปิดโอกาสให้เยาวชน เข้ามาเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันแล้ว ยังได้ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและเข้าใจในงานศิลปะมากขึ้นอีกด้วย” คุณหญิงชดช้อย กล่าว