ไฟร์เวิร์คสฯ เผย งาน OGET 2017 และ TMOX 2017 ปีที่7 ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง

ไฟร์เวิร์คสฯ เผย งานมหกรรมการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตฯ นอกชายฝั่ง “Oil & Gas Thailand (OGET) 2017 and Petrochemical Asia 2017” และงาน “Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7เนื่องจากอัตราการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น

Advertisement

นางสาวปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ในปัจจุบันยังคงมีอัตราการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการของไทยควรเตรียมรับสถานการณ์ด้วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในงานแสดงสินค้าและสัมมนา Oil & Gas Thailand (OGET) 2017 & Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2017 จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแต่ละบริษัท มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนแรกคืองาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2017 ซึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมี ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
อีกส่วนคืองาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2017 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมเจ้าท่า, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือ, บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท มาร์ซัน จำกัด, บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด เป็นต้น

อีกทั้งยังมีโซนจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติโดยขนเอาบริษัทชั้นนำจากประเทศต่างๆ อาทิ โซนแสดงสินค้าจากต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์พาวิลเลียน, เกาหลีพาวิลเลียน, และ จีนพาวิลเลียน โซนแสดงสินค้าจากบริษัทและหน่วยงานในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี ต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล รวมถึงกลุ่มเครื่องมืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

“ นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และสัมมนา ภายใต้ชื่อ ASEAN’s Premier Oil & Gas and Marine & Offshore Conference 2017 (APOS) 2017” นางสาวปุณฑริกา