เค้นสอบนายหน้ารีดค่าตรวจสัญชาติ “บิ๊กบี้” รับไม่ได้สั่งด่วน!

ก.แรงงาน  สั่งสอบนายหน้าเรียกรับเงินค่าตรวจสัญชาติเกินจริง ! เรียกรับเงินแรงงานต่างด้าว เกินค่าใช้จ่ายจริง หลังมีข้อร้องเรียนที่ศูนย์ฯ สมุทรสาคร ย้ำแจ้งกระทรวงแรงงานทันทีที่พบเห็น โดนโทษหนัก
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เอกสารรับรองสัญชาติเมียนมา จังหวัดสมุทรสาคร เรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวรายละ 2,800 บาท แต่ออกใบเสร็จรับเงินให้เพียง 1,000 บาท โดยไม่ชี้แจงหรือออกเอกสารรับเงินใด ๆ ในส่วนเงินที่จ่ายไปอีก 1,800 บาท และยังมี รปภ.เรียกเก็บเงินอีกรายละ 100 บาท ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้เร่งตรวจสอบและประสานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมการจัดหางานได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบและสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดในทุกศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว (OSS) พร้อมหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว

Advertisement
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน

จากการตรวจสอบยังไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือหาผลประโยชน์ใด ๆ มีเพียงการดำเนินการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายในข้อหาทำงานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือเงื่อนไขในการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และข้อหาเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขยายผลผลักดันส่งกลับ และร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศและนายจ้างในข้อหาให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 73 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้ว

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาที่ศูนย์เอกสารรับรองสัญชาติเมียนมา จังหวัดสมุทรสาครนั้น ขอเรียนว่าเป็นการดำเนินงานของทางการเมียนมาที่เข้ามายืนยันตัวตนของแรงงานต่างด้าวว่าเป็นประชากรของตนเองโดยการพิสูจน์เอกลักษณ์ตัวตนกับทางการเมียนมา ซึ่งเมื่อได้รับการยืนยันก็จะออกเอกสารรับรองบุคคลหรือ CI หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการของทางการประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดำเนินการโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานโดยกระทรวงแรงงาน สำหรับค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียม CI จำนวน 310 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 560 บาท โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น 2. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) จำนวน 500 บาท 3. ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,370 บาท

ดังนั้น จึงขอย้ำอีกครั้งว่าหากนายจ้างหรือผู้ใดพบเห็นการทุจริตเรียกรับเงินใด ๆ เกินค่าใช้จ่ายจริง ขอให้รีบแจ้งทันที เพราะถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และจะต้องถูกลงโทษทั้งทางปกครองและทางอาญา
ทั้งนี้  ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (OSS) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2560 มีคนต่างด้าวได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานแล้วจำนวน 92,305 คน นายจ้าง จำนวน 29,434 ราย โดยที่จังหวัดสมุทรสาครมีคนต่างด้าวได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานจำนวน 27,182 คน นายจ้าง จำนวน 9,456 ราย