คุมเข้มด้านมาตรฐานและจริยธรรมทนาย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องมากที่สุดธุรกิจหนึ่ง ส่งผลให้เส้นทางสายวิชาชีพ นายหน้าประกันภัยได้รับความนิยมโดยเฉพาะจากกลุ่มวัยทำงานยุคใหม่ โดยเห็นได้จากข้อมูลรายงานสถิติการสอบ นายหน้าประกันภัยทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผู้สมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย บุคคลธรรมดา ทั้งสิ้น 81,814 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.68 ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับจำนวนผู้สมัครสอบ สำนักงาน คปภ. จึงได้กำหนดแผนพัฒนาระบบใบอนุญาตบุคคลธรรมดาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่เดิมสำนักงาน คปภ. มีการให้บริการจัดสอบนายหน้าประกันภัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีสนามสอบทั้งหมด 11 แห่ง ในส่วนกลาง 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก)  สำนักงาน คปภ. เขต (วิภาวดี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และในส่วนภูมิภาค 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน คปภ. เชียงราย สำนักงาน คปภ. เชียงใหม่ สำนักงาน คปภ. นครสวรรค์ สำนักงาน คปภ. นครราชสีมา สำนักงาน คปภ. อุดรธานี สำนักงาน คปภ. นครปฐม สำนักงาน คปภ. สุราษฎร์ธานี และสำนักงาน คปภ. สงขลา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบนายหน้าประกันภัยต้องลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่เว็บไซด์ของสำนักงาน www.oic.or.th  และสามารถสั่งพิมพ์ใบนำส่งค่าสมัครสอบจากระบบไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบ

Advertisement

ทั้งนี้จากสถิติผู้สมัครสอบนายหน้าประกันภัยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 เฉลี่ยต่อเดือนจะมีผู้สมัครสอบจำนวน 10,226 ราย และคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทาง Internet banking และผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มเติมอีก 2 ช่องทาง เพียงเข้าระบบ Internet Banking หรือ ATM และไปที่หมวดชำระค่าสินค้าและบริการ โดยกรอกรหัส  Company Code และหมายเลข REF.1  ที่ปรากฏในใบนำส่งให้ถูกต้อง ซึ่งการทำรายการเพื่อชำระค่าสมัครสอบจะต้องทำก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน

ดร.สุทธิพลกล่าวอีกว่าการยกระดับการบริการถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสำนักงาน คปภ. ในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีออนไลน์มากขึ้น และในส่วนของการให้บริการจัดสอบนายหน้าประกันภัย สำนักงาน คปภ. ได้มีการขยายสนามสอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ สำหรับการพัฒนาในระยะถัดไปสำนักงาน คปภ. อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อนำระบบ QR Code เข้ามาใช้เป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ผู้สมัครสอบมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“แม้อาชีพนายหน้าประกันภัยจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แต่ทางสำนักงาน คปภ. ก็ยังคงคุมเข้มเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมของคนกลางประกันภัย โดยมิได้มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนในเชิงปริมาณอย่างเดียว แต่คุณภาพต้องเพิ่มขึ้นด้วย โดยได้มีการปรับปรุงข้อสอบ หลักสูตรการอบรมให้เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งได้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับตัวแทน/นายหน้าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและก่อความเสียหายแก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ดีประชาชนควรเลือกซื้อประกันภัยผ่านตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและการจ่ายเบี้ยประกันภัยต้องขอเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอย่างครบถ้วน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในที่สุด