ไม่ได้มโนใช่ปะ?  ก.คลังเผยเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นทุกภาคทั่วไทยจริงดิ?

สศค.เผย ศก.ภูมิภาค ขยายต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภค-การลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาค รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว เสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

Advertisement

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2560 ว่า “เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2560″ ขยายตัวต่อเนื่อง นำโดย ภาคใต้ ภาคตะวันออก และกทม.และปริมณฑล โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาค รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี” โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาคใต้ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวที่ร้อยละ 5.9 ต่อปี เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากเม็ดเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 42.9 ต่อปี ตามการลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสำคัญ  สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 และ 13.1 ต่อปี ตามลำดับ ตามการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ สงขลา และสุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังคงขยายตัวจากผลผลิตยางพารา และกุ้ง เป็นสำคัญ ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) 2560 อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคตะวันออก เศรษฐกิจขยายตัว โดยมีการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวที่ร้อยละ 13.3 ต่อปี จากการขยายตัวในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เป็นต้น สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5 และ 11.9 ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และผลไม้ เป็นสำคัญ  ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) 2560 อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคที่ร้อยละ 2.2 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

 

 

 

กทม.และปริมณฑล เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยมีการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวที่ร้อยละ 15.2 ต่อปี เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากเม็ดเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 121.1 ต่อปี ตามการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี เป็นต้น สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.0 และ 13.0 ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตข้าวเปลือก สุกร และไก่เนื้อ เป็นต้น ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) 2560 อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคในจังหวัดที่ร้อยละ 1.8 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยมีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวที่ร้อยละ 6.8 ต่อปี ในจังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ และหนองบัวลำภู สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.0 และ 8.1 ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตข้าวเปลือก มันสำปะหลัง สุกร และไก่เนื้อ เป็นต้น ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) 2560 อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคในภูมิภาคร้อยละ 2.7 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคเหนือ เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยมีการบริโภคภาคเอกชน ภาคเกษตร และภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และสุโขทัย เป็นต้น สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.0 และ 8.9 ต่อปี ในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ และพิษณุโลก เป็นต้น สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตข้าวเปลือก มันสำปะหลัง สุกร และไก่เนื้อ เป็นต้น ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) 2560 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ -0.5 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคตะวันตก เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภาคเอกชน ภาคเกษตรและการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวที่ร้อยละ 7.8 ต่อปี ในจังหวัดกาญจนบุรี และสมุทรสงคราม เป็นต้น สำหรับด้านอุปทาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดีทั้งจำนวนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ 8.8 ต่อปี ตามลำดับ จากการขยายตัวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และสับปะรด เป็นต้น สำหรับด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) 2560 ที่ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.3 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

 

ภาคกลาง เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยได้รับแรงขับเคลื่อนการเกษตร และการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.0 และ 7.5 ต่อปี ตามลำดับ ตามการขยายตัวในจังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตข้าวเปลือก สุกร และไก่เนื้อ เป็นต้น สำหรับเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ มีการลงทุนพิ่มในจังหวัดจังหวัดสระบุรีในโรงงานผลิตคอนกรีต เป็นต้น ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) 2560 อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคที่ร้อยละ 1.8 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาพจากแฟ้มข่าว