“รถพุ่มพวงธงฟ้า”  Mobile Unit ประชารัฐสวัสดิการฯ เคลื่อนที่ บริการรูดปื๊ดๆ

ก.พาณิชย์เปิดตัวก่อนใช้จริง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  จัดทัพสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด 15-20 % บริการผู้บริโภคถึงที่ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ผลิตรายใหญ่ร่วมโครงการ 24 ราย ร้านค้าแจ้ง ขอติดตั้งเครื่องรูดบัตร  (EDC) แล้วกว่า 16,175 ร้านค้า ใน 924 อำเภอ 6,329 ตำบล

Advertisement

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ,นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ,นางลลิดา จิระนันทประวัติ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และนางอรนุช  ไวนุสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังกรมบัญชีกลาง ได้จัดงานแถลงข่าวแถลงข่าวเปิดตัวร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ขึ้น  ณ กระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้มีโครงการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กำหนด    ผู้ได้รับสิทธิ 11.67 ล้านคน ช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนและการเดินทาง ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า และ บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด แต่ไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดค่า ครองชีพของประชาชนโดยร่วมมือกับกรมการค้าภายใน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมบัญชีกลาง, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ ภาคเอกชน ภาคใต้โครงการธงฟ้าประชารัฐจัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพราคาลดพิเศษต่ำกว่าราคาปกติร้อยละ 15-20 ในร้านค้าปลีกแบบถาวร เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และ เพิ่มทางเลือกให้แก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มรายได้การจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก

ทั้งนี้ 1. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ได้    อย่างทั่วถึง  2. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าธงฟ้าประชารัฐ และอำนวยความสะดวกในการใช้  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ และ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิของการใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบของการซื้อสินค้า ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ให้เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไป

สำหรับผู้ผลิตเข้าร่วมโครงการ 24 ราย ได้แก่ สหพัฒนพิบูล , P&G , เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ , ยูนีลีเวอร์ไทย, ไทยฟู้ดแคนนิ่ง , ทวีชัย ฟู้ด , พูนสินทั่งง่วน ฮะ , โรงงานผลิตอาหารไทย , เจียเม้งมาร์เก็ตติ่ง , สหกรณ์การเกษตรพิมาย , องค์การคลังสินค้า , ทิปโก้ , กรีนสปอต , น้ำมันพืชปทุม , ไร่ธัญญะ , ฟรีสแวนด์คัมพิน่า , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา , ไทยเซ็นทรัลเคมี , มหาวงศ์การเกษตร , เจียไต๋ , โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ ,เอกยวงศ์ , ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ และ ไอซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล

กลุ่มสินค้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช  , สินค้าอุปกรณ์การศึกษา เช่น เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน , สินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการจำนวน 46 รายการ

โครงการ ประชารัฐสวัสดิการ จัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการประมาณ 11.43 ล้านคนทั่วประเทศ โดยผู้ถือบัตรสามารถซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC ได้ตามวงเงินและ เงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนดวงเงินรายเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และ ร้านอื่นๆของกระทรวงพาณิชย์ สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท ต่อปีได้รับวงเงินผ่านบัตร 200 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงินผ่านบัตร 300 บาท ต่อเดือน

ส่วนการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC กรมบัญชีกลาง ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารอื่นๆ ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้เร่งดำเนินการจัดหาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้ได้ ตามเป้าหมาย 20,000 แห่ง โดยมีทุกตำบล      อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ได้รับสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไว้กับกรมบัญชีกลาง จำนวน 11.43 ล้านคนทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 600 คนต่อ 1 ร้าน และได้ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง ธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรอกข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าประชารัฐ

ปัจจุบันมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในระบบฐานข้อมูลกลาง “ธงฟ้าประชารัฐ”ในกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด โดยมีร้านค้าที่มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องรูดบัตร จำนวน 16,175 ร้านค้าใน 924 อำเภอ 6,329 ตำบล ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มี 50 เขต 169 แขวง และ 76 จังหวัด มี 878 อำเภอ 7,256 ตำบล (ข้อมูล  ณ วันที่ 26 ก.ย. 60)

ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ส่งรายชื่อร้านค้าที่ประสงค์จะติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับกรมบัญชีกลางไปแล้วจำนวน 11,014 ร้านค้า ซึ่งเป็นร้านที่ประสงค์จะติดตั้งเครื่อง EDC และมีข้อมูล TAX ID ส่วนธนาคารกรุงไทยได้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรเรียบร้อยแล้ว 1,609 เครื่อง โดยกำหนดจะติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน 5,000 กว่าเครื่อง ภายใน 30 กันยายน 2560 นี้ ส่วนกรณีพื้นที่จังหวัดใดที่ยังไม่สามารถติดตั้งเครื่องรูดบัตร จะนำรถ Mobile Unit เข้าไปจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะแรก โดยร้านธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ หรือ โมบาย ยูนิต จะมีอย่างน้อย อำเภอละ 1 คัน เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าธงฟ้าประชารัฐไปถึงผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการให้ครอบคลุมมากที่สุด

ในด้านการใช้สิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ตามวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชำระค่าสินค้า และ บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด ได้แก่  1. จุดรับชำระเงินตามร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด  2. จุดรับชำระเงินตามร้านค้าก๊าซที่กระทรวงพลังงานกำหนด 3. เครื่องแตะบัตรชำระเงินบนรถประจำทาง   ขสมก./รถไฟฟ้า  4. จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถ บขส. และจุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟทุกสถานี (รฟท.)