ตกงานเหรอ? มีตำแหน่งว่าง“ทรู-ไทยเบฟฯ”สนมั้ย?กรมการจัดหางานจัดให้  

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน

ยักษ์ใหญ่ภาคเอกชนของไทยจับมือกรมการจัดหางานอ้าแขนรับแรงงานหลายตำแหน่ง ร่วมทำ MOU สร้างอาชีพให้คนไทยตามแนวทางประชารัฐ
           นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราโชบายว่า “การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรนั้นเป็นการช่วยเหลือชั่วคราว ไม่ยั่งยืน การที่จะให้ประชาชนอยู่รอดได้ก็คือ การให้อาชีพ” ซึ่งกรมการจัดหางานได้น้อมนำมาขยายความร่วมมือด้านการจัดหางานกับภาคเอกชนภายใต้แนวทางประชารัฐ โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางานกับ 3 บริษัทชั้นนำของประเทศที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อประสานความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยรวบรวมความต้องการแรงงาน (Demand) ด้วยการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำของกรมการจัดหางาน (Smart Job) เป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และภาคบริการ ซึ่งเป็นช่องทางในการช่วยแสวงหาตำแหน่งงานของสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและเป็นที่รู้จัก

Advertisement

ซึ่งจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการหางานแก่แรงงานทุกกลุ่มทั้งแรงงานทั่วไป หรือระดับฝีมือแรงงาน (Skill Labor) รวมทั้งให้นักเรียน นักศึกษาและคนหางานได้เข้าถึงแหล่งงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การขยายความร่วมมือด้านการจัดหางานระหว่างกรมการจัดหางานกับสถานประกอบการภาคเอกชนในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งกันและกัน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการให้บริการจัดหางานในประเทศให้ก้าวผ่านสู่ 2 ทศวรรษ เพื่อให้แรงงานไทยพร้อมที่จะก้าวไปสู่ยุคสังคมการทำงานแห่งปัญญา (Brain Power) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป