รัฐนาวาเศรษฐาว้าวุ่น!! ศาลรธน.รับคำร้องสว.นายกฯ ขัดจริยธรรม

เปิดมติเสียงข้างมาก ศาล รธน. รับคำร้อง “40 สว.” นายก “เศรษฐา” ขัดจริยธรรม แต่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิม ให้เวลา 15 วันแก้ข้อกล่าวหา

Advertisement

จากกรณีที่ 40 สว.ร้องให้วินิจฉัยการเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ “เศรษฐา” สิ้นสุด ตามมาตรา 82 รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิต ชื่นบาน ที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 170(4)และ (5)

ล่าสุดวันนี้ (23 พ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสามประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่งและ พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง สั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาและให้นายเศรษฐา ทวีสิน ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ส่วนคำร้อง ขอให้ นายเศรษฐา หยุดปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เสียง ไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งหยุดปฎิบัติหน้าที่พร้อมแจ้งให้นายเศรษฐาทราบต่อไป ส่วนกรณีของนายพิชิต ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 มีคำสั่งไม่รับคำร้อง.