สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พัฒนาระบบ NRIIS Project Tracking ติดตามสถานะขอทุนวิจัยแบบ Real Time

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ประกอบด้วย การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วช. เข้าร่วมงาน

Advertisement

นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า พบว่านักวิจัยไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วและทันท่วงทีในการติดตามการดำเนินงานขั้นตอนของการบริหารจัดการทุนวิจัย เพราะที่ผ่านมาจะได้ข้อมูลผ่านรูปแบบเอกสารแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทาง วช.ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงพัฒนาระบบ NRIIS Project Tracking ติดตามสถานะขอทุนวิจัยแบบ Real Time เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัยสามารถติดตามสถานะข้อเสนอทุนวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กล่าวว่า วช.ภายใต้กระทรวง อว.ได้มีการพัฒนาระบบติดตามโครงการวิจัย (NRIIS Project Tracking) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของตนเองได้ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการวิจัยให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวออกแบบตามหลักสูตร Responsive Website ที่สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบได้แล้วที่เว็บไซค์ https:projtrack.nriis.go.th หรือผ่านระบบ NRIIS

สำหรับการจัดกิจกรรม NRIIS Project Tracking ติดตามทุกความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงนโยบาย กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยของแหล่งทุน รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ Fundamental Fund (FF) และ Strategic Fund (SF) ตลอดจนการใช้งานระบบ NRIIS Project Tracking โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักวิจัย ผู้บริหารจัดการทุนด เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทุน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน./