นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการอาหารผสานศิลป์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมการออกร้าน และนิทรรศการอาหารผสานศิลป์ Eat&Art Unlimited เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก PHETCHABURI CITY OF GASTRONOMY โดยมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ช่างศิลป์ ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Advertisement

โดยนิทรรศการอาหารผสานศิลป์ฯ จัดแสดงและสาธิตเกี่ยวกับอาหารและขนมพื้นบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ งานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งผลงานสกุลช่างเมืองเพชรจัดแสดงศิลปะและงานช่างพื้นบ้านของกลุ่มศิลปินและศิลปินในจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้จังหวัด “เพชรบุรี” เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร ประจำปี 2564 (City of Gastronomy) ซึ่งเพชรบุรีมีความโดดเด่นในฐานะ “เมืองสามรส” เป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของวัตถุดิบสำคัญ ๓ อย่างของไทย คือ “รสเค็ม” จากเกลือสมุทร “รสหวาน” ในฐานะแหล่งปลูกตาล และ “รสเปรี้ยว” ของมะนาวคุณภาพเยี่ยม ซึ่งวัฒนธรรมและวิทยาการอาหารของเพชรบุรีเชื่อมโยงทั้งวิถีชีวิต ชุมชน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างโดดเด่น จนได้รับยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

ขณะเดียวกันงานสกุลช่างเมืองเพชรและงานช่างพื้นบ้านมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทำให้เพชรบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองช่างแห่งสยาม”