ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีผลใช้บังคับทันที

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เม.ย.พ.ศ.2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567” มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้สว.ชุดปัจจุบัน ครบวาระเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยกกต. เปิดให้ผู้ประสงค์รับใบสมัครเพื่อเตรียมจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น และกทม. วันที่ 10 พ.ค.67 เป็นวันแรก