วันพืชมงคล 2567 พระโคเสี่ยงทาย กินน้ำ หญ้า เหล้า พยากรณ์ว่าอย่างไร?

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2567 “พระยาแรกนา” ได้เสี่ยงทายหยิบผ้าได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และ “พระโค” กินน้ำ หญ้า และเหล้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

Advertisement

วันที่ 10 พ.ค.67 ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2567 พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้าได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า โหรหลวงให้คำพยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี  โดยการเสี่ยงทายในปีนี้เหมือนกับการเสี่ยงทายในปีที่ผ่านมา

พระโคแรกนาปี 2567 ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง สำหรับของกินเลี้ยงพระโค 7 สิ่งได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า

คำพยากรณ์การเสี่ยงทายพระโค กินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร พร้อมด้วยธัญญาหาร พลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี / กินเหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง