โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 2 “พิชัย” คุมคลัง-“สุชาติ” ผงาด รมช.พาณิชย์

โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 2 “พิชัย” ผงาดคุมคลัง “สมศักดิ์” เสียบสธ.แทน “ชลน่าน” “สุชาติ” รมช.พาณิชย์ “อรรถกร” นั่ง รมช.เกษตรฯ

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. ให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน รมว.คลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น รองนายกรัฐมนตรี อีกหนึ่งตำแหน่ง นายพิชัย ชุณหวชิร เป็น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิชิต ชื่นบาน เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.จิราพร สินธุไพร เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็น รมช.คลัง นายปานปรีย์ พหิทธานุกูล เป็น รมว.ต่างประเทศ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รมช.พาณิชย์ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็น รมว.วัฒนธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รมว.สาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป