ศ.นพ.วิจารณ์ เผยชาว HA มุ่งเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพสถานพยาบาล

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช บรรยายพิเศษเรื่อง “ How to Quality and Safety Sustainability in the Healthcare System ” เผยชาว HA มีเป้าหมายตรงกัน สถานพยาบาลมีคุณภาพและประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.จัดขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

Advertisement

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า กลไกของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพให้มีความยั่งยืน ต้องอาศัยกลไกธรรมาภิบาลระบบ (Health System Governance) และกลไกพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน HA จากวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ของ สรพ.ที่ให้ทุกคน เป็นเจ้าของในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบคุณภาพของสถานพยาบาลไทย กระบวนการของการขับเคลื่อน คือ ต้องทำอย่างเข้าใจธรรมชาติของเรื่องนั้นๆ ธรรมชาติของเรื่องคุณภาพระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ ระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อน มีลักษณะโตไม่มีที่สิ้นสุด มีการเรียนรู้และพัฒนา มีความเป็นระบบไดนามิกที่มีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
“การพัฒนาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ ผู้ประเมินต้องเป็นทั้งผู้ประเมิน และเป็นวิทยากรกระบวนการ พร้อมกัน ใช้แนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนาจึงเกิดพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบ ที่เรียกว่า“การขยายผล” ในรูปแบบใหม่ มุมมองใหม่ โดยมองระบบเป็นระบบที่ซับซ้อน และปรับตัว ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ อยู่ในทุกจุดของการทำงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากการทำงานจริง ยกระดับความรู้ความเข้าใจในงานนั้นมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของบริการสุขภาพ นับเป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้ผู้รับบริการได้รับ เป็นเครื่องมือให้ผู้ให้บริการได้เกิดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือ learning and development ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและจากประสบการณ์ เป็นวิธีการเพื่อสร้่าง Growth Mindset ร่วมกันอย่างเป็นทีม” ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าว