TCELS ลงพื้นที่ขอนแก่น ประเมินผลเพื่อการพัฒนา “รากฟันเทียม” สำหรับผู้สูงอายุ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TCELS เดินหน้ายกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพฝีมือคนไทย ผนึกกำลัง หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ ศิริราช ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาการให้บริการผ่าตัด “ฝังรากฟันเทียม” สำหรับผู้สูงอายุสิทธิ์บัตรทอง ในโครงการ ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 27 กรกฎาคม 2567” ณ จังหวัดขอนแก่น

Advertisement

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS: Thailand Center of Excellence for Life Sciences) มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปสู่เชิงพาณิชย์และสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยได้ทำการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของคนไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งลดปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากต่างประเทศ ช่วยลดงบประมาณด้านบริการสุขภาพของประชาชนให้กับทางภาครัฐ

“รากฟันเทียม” สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันทั้งปาก เป็นนวัตกรรมที่ TCELS และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพผลงานจากนักวิจัยไทย โดยการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการผลักดันเข้าสู่สิทธิประโยชน์ในระบบ สปสช. หรือ สิทธิบัตรทอง ในปี 2566

สพ.ญ.สุณิชา ชานวาทิก หัวหน้ากลุ่มภารกิจ Ending Pandemic through Innovation (EPI)  ผู้แทน TCELS กล่าวว่า ความร่วมมือในการสนับสนุนและผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพโดยนักวิจัยไทย จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีการติดตามประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน (Monitoring & Evaluation: M&E) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใช้งานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงการขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยรวม ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และภาครัฐ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์  2567 TCELS และ ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพศิริราช (Siriraj Health Policy)  ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการให้บริการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนวัตกรรมไทย (PRK) สำหรับผู้สูงอายุในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง ในโครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 27 กรกฎาคม 2567 ณ จ.ขอนแก่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การดำเนินงานติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ทีมวิจัยได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลจำนวน 5 แห่ง ใน จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลชนบท โรงพยาบาลบ้านฝาง โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน โดยได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมจำนวน 74 ราย เพื่อนำข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง มาประกอบการพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

จังหวัดขอนแก่น เป็นต้นแบบหนึ่งที่สำคัญในการนำเสนอการให้บริการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมไทย มาเป็นเวลานาน  โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียมฯ” ในตุลาคม 2565 นับถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้ให้บริการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุไปกว่า 180 คน หรือ คิดเป็นรากฟันเทียม 360 ราก ผ่านความร่วมมือของ 16 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือเป็นการติดตามและประเมินผล หลังการผลักดันนวัตกรรมเข้าสู่การใช้งานจริงตามสิทธิประโยชน์ในระบบ สปสช. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพของไทย

TCELS มุ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลักที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนและสิ่งแวดล้อม TCELS MAKE EVERY LIFE BETTER  ศึกษารายละเอียดและบริการของ TCELS ได้ที่ www.tcels.or.th Facebook: TCELS THAILAND