ม.สวนดุสิต เปิดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปืดงานนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2”  ปีการศึกษา 2566 เพื่อจัดแสดงสื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

Advertisement

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2”  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ณ ลานกิจกรรม บริเวณหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยภายในงานมีการจัดแสดงสื่อการสอนที่หลากหลาย และการนำเสนอรายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รูปแบบ Hybrid ณ โพลคาเฟ่  เวลา 10:30-12:00 น.

ทั้งนี้ สามารถรับชมนิทรรศการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.education.dusit.ac.th ระหว่างวันที่ 5-15 มีนาคม 2567