“ดร.แม็กซ์” โฆษกรมช.มท.มอบรางวัล “เพชรเมืองเหนือ”

คณะที่ปรึกษาและโฆษกรมช.มท.มอบรางวัล“เพชรเมืองเหนือ” “ผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

Advertisement

ดร.ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต ที่ปรึกษาและโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (เกรียง กัลป์ตินันท์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล “เพชรเมืองเหนือ”รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กลิ่นอารยธรรมล้านนา ทรงคุณค่าละ อ่อนเมืองเหนือ” ณ หอประชุมแกรนด์วิชั่น ชั้น 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ด้วยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อยกระดับสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมที ที่มีศักยภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน เทศกาล ประเพณีไทย (Festival) (ศิลปะการแสดง) โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้นำศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นมรดกที่ ควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์มาสร้างสรรค์เป็น soft power เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและให้ เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที ที่มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ.