“เกรียง” ตั้ง “ดร.ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต” นั่งประธานคณะทำงาน –โฆษก รมช.มหาดไทย

ตั้งคณะทำงานด้านสื่อฯ “เกรียง”ปรับแผนทำงาน ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับดูแล ตั้งคณะทำงานทีมโฆษก

Advertisement

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต เป็นประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และเป็นโฆษกแถลงข่าวในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย และเมื่อดำเนินการแล้วประการใด ให้รายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่งานราชการโดยส่วนรวมยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนงานการประชาสัมพันธ์ ให้ความเห็น ประสานงานกลั่นกรองงาน และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับดูแลของนายเกรียง กัลปัตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้านนายธนันท์วรุตม์ กล่าวว่า “เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจดังกล่าว ก็จะขอทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยจะเน้นในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการและหน่วยงานในกำกับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีเป็นประโยชน์ในการทำงานของทางราชการและสังคมโดยรวม” ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน รมช.มท.กล่าว