ปั้นคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เริ่มตั้งแต่ระดับประถมฯ กกจ.-สพฐ.จับมือร่วมดัน

กกจ. จับมือ สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับ 2 ขยายความสำเร็จ เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา

Advertisement

              นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

            นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้รู้ศักยภาพตนเอง มีความรู้เรื่องโลกอาชีพ และทิศทางตลาดแรงงาน ฉบับที่ 2 ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับแรกที่กรมการจัดหางานและ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำร่วมกันไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ให้ทั้งสองหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ดำเนินการให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน

โดยในบันทึกฉบับที่2 นี้ ได้ขยายการดำเนินการโดยจะเริ่มแนะแนวอาชีพนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือป.ย.ป. โดย สพฐ. ได้ดำเนินการให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาทุกคนในสังกัดได้รับการแนะแนวให้รู้โลกของอาชีพและทิศทางของตลาดแรงงาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายดำเนินการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกรมการจัดหางานจะให้การสนับสนุนข้อมูลอาชีพ สื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนด้านอาชีพ ข้อมูลทิศทางตลาดแรงงาน แบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน์ และหรือออฟไลน์ การดำเนินงาน รวมทั้งงบประมาณในส่วนที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน           

ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันนี้ จะทำให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับข้อมูลที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้ตรงกับความสนใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนเอง สอดคล้องกันความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อก้าวเข้าสู่งานที่ชอบ อาชีพที่ใช่ เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพที่สามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาชาติได้