สวธ.จัดทำทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนะธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ  สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   สนองรับภารกิจ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัด ทั่วประเทศ 

Advertisement

โดย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แบ่งเป็น 6 สาขา คือ 1.วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2.ศิลปะการแสดง 3.แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรม ประเพณี   และเทศกาล 4.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ และจักรวาล 5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม  และ 6.การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน  รวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ อันจะนำไป    สู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม    และ  ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติไทย   

สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดย นายเล็ก  นารี ได้สนองรับภารกิจจาก สวธ. โดยหนุนเสริมภารกิจของสภาวัฒนธรรมในทุกระดับ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน   2560 เพื่อที่จะนำไปสู่การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และเผยแพร่สู่สาธารณะชน ต่อไป   

อีกทั้งยังจัดให้มีผู้สมัครโครงการจิตรอาสา “ ทำดีถวายพ่อ ” ในช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2560 ในทุกจังหวัด ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ หรือ อำนวยความสะดวก และแจกน้ำดื่ม แก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ ณ บริเวณท้องสนามหลวง รวมทั้งให้ทุกจังหวัดจัดทำน้ำดื่มสมุนไพร ยาดม ยาหม่องสมุนไพร และผ้าเย็น ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย