กรมที่ดิน ทันสมัย ทันท่วงที สุดล้ำ.. เปิดให้บริการ “CondoMaps” ระบบสืบค้นอาคารห้องชุด

กรมที่ดิน สนองนโยบาย มท.1 ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที สุดล้ำ.. เปิดให้บริการ “CondoMaps” ระบบสืบค้นอาคารชุด ห้องชุด

Advertisement

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดระบบสืบค้นอาคารชุด ห้องชุด“CondoMaps” เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยึดหลัก ” ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service มุ่งหน้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัลตอบสนองความต้องการของประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้านนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมที่ดินได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย โดยพัฒนาระบบสืบค้นอาคารชุด ห้องชุด (CondoMaps) ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ที่ถือครองห้องชุด เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดสามารถสืบค้นข้อมูลอาคารชุด ห้องชุด ได้โดยใช้เลขทะเบียนอาคารชุด ห้องชุด ที่ระบุในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ระบบจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคารชุด ห้องชุด ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นทัศนียภาพเสมือนจริง โดยแสดงผลร่วมกับข้อมูลรูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ (Open Street Map) และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC) ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน กรมที่ดินมีฐานข้อมูลห้องชุดแบบ 3 มิติ สำหรับให้บริการบนระบบ CondoMaps จำนวน 180,000 ยูนิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้กรมที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลอาคารชุด ห้องชุด เพื่อให้มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพิ่มมากขึ้นอีกจำนวน 480,000 ยูนิต หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีฐานข้อมูลห้องชุดรวมจำนวนทั้งสิ้น 660,000 ยูนิต

อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในรูปแบบ Data as a Service (Daas) เป็นการอำนวยความสะดวก ยกระดับ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประกอบการวางแผนงาน นโยบาย หรือวางแผนต่อยอดทางด้านธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับหลักการภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม