เจ้าบ้านที่ดี โครงการ “อาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว” โดย ททท.

ททท. จับมือพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการต้อนรับนักท่องเที่ยวแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้

Advertisement

             พล.อ. ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น             การให้บริการที่น่าประทับใจ  เพิ่มทักษะการให้บริการ และการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และผู้บริหารของททท. เข้าร่วมงาน

สำหรับโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ในภูมิภาคภาคใต้ นั้น ททท. กำหนดจัดขึ้น ณ ห้องสิรินภา ชั้น M โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและท้องถิ่นจากภาคใต้สนใจเข้าร่วมงาน รวมจำนวนกว่า 504 คน  อาทิ
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร โอทอป วิสาหกิจชุมชน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา  สายการบิน กรมศุลกากร  สถานพยาบาลของรัฐ  โดย ททท. ได้เชิญวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ และอาจารย์เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ ในหัวข้อ
“การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่าย”  และ อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร หัวข้อ “เจ้าบ้านที่ดีกับการส่งเสริมให้ภูมิภาคภาคใต้เป็น Preferred destination”

ทั้งนี้  ททท. มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร คือเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อน    ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน นั้น  ททท. เล็งเห็นความสำคัญในการบูรณาการเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการส่งมอบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็นอย่างดี  จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อให้ เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาท ความสำคัญของเจ้าบ้านที่ดีซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยอาศัยเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ของประเทศไทย โดยคาดว่า ภายหลังการอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้   และประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว นำมา ซึ่งการต้อนรับและบริการที่สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนต่อไป