“ตลาดสด น่าซื้อ” ระดับดีมาก 5 ดาว

กรมอนามัย ก.สาธารณสุข ร่วมกับ  เทศบาลนครปากเกร็ด มอบป้าย “ตลาดสด น่าซื้อ” ระดับดีมาก 5 ดาว พร้อมมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย แก่ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่น ราชกิจ (ติวานนท์)

Advertisement

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังพิธีมอบป้ายตลาดสด น่าซื้อ และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) ว่า กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) ตามเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสด น่าซื้อ” ของกรมอนามัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด น่าซื้อ ต้นแบบ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่  1) จัดการอบรมและจัดทำบัตรประจำตัว   ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาให้ผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น 2) จัดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด เพื่อการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) จำนวน 2 รุ่น รวม 66 คน โดยมุ่งเน้นหลักการเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by doing) ตามแนวคิดของพลโทฐิตะฐาน สุขศรี   ผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการตลาดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ 3) การจัดทำป้ายร้านค้า/ป้ายชื่อห้องต่างๆ จำนวน 87 ป้าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของฝ่ายที่ประทับ หากให้แต่ละร้านจัดทำเองจะใช้วัสดุหลากหลาย ไม่เป็นระเบียบ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ข้อ 20 การจัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อผู้ขายให้มองเห็นชัดเจน และ 4) ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กับร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

“ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ศูนย์อนามัยที่ 13 กทม.) และภาคีเครือข่ายตลาดสด น่าซื้อ ได้ร่วมตรวจประเมินตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ เป็นการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 17 ข้อขึ้นไป จากเกณฑ์ทั้งหมด 40 ข้อ ตามรายละเอียดเกณฑ์ในคู่มือการพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ 2) ด้านอาหารปลอดภัย อาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสด น่าซื้อ ตรวจไม่พบสารปนเปื้อนอันตราย 6 ชนิด คือ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกำจัดแมลงและสารเร่งเนื้อแดง และ 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการจัดองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค คือ จัดให้มีจุดให้ความรู้ จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานกรมการค้าภายใน จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อน 5 ชนิด ยกเว้นสารเร่งเนื้อแดงซึ่งต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว