เปิดเกมรุกด้านการศึกษา “สมคิด” เน้นผลิตคนป้อนระเบียงศก.

ปฏิรูปการศึกษารับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผลิตบุคลากรป้อนการพัฒนาประเทศ รองนายกฯชี้ระเบียงศก.เกิดการศึกษาไทยบูม เตรียมเชิญมืออาชีพระดับสากลร่วมแจม

Advertisement

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วม การประชุมทางวิชาการการจัดทำแผนการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก พร้อมกล่าปาฐกถาความตอนหนึ่งโดยสรุป ที่กล่าวถึงการศึกษาและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศว่า”การศึกษาไทยควรต้องให้ความสำคัญและต่อยอดเอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และปฏิรูปการศึกษา

โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้า และใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพ โดยควรจะให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในการผลิตบุคลากร

ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศให้ความสำคัญและมองเห็นถึงศักยภาพของไทย โดยเฉพาะเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าต่างประเทศจะให้ความสนใจเข้ามาสร้างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกันมากขึ้น และเตรียมเชิญให้มืออาชีพระดับสากลเข้ามาร่วมกัน สร้างบุคลากรด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ฉะนั้นการศึกษาและการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับวันนี้และอนาคต”ความโดยสรุปจากรองนายกรัฐมนตรี