กปภ.เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management :DSM) ณ โรงเรียนปากช่อง
 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (กปภ.เขต 2) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management :DSM) พร้อมมอบอุปกรณ์ประหยัดน้ำให้แก่นายอภิชาติ สมภาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล โรงเรียนปากช่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำให้บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง