BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDOกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดปี 2566 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ BCG Model: Bio-Circular-Green Economyโดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ นำทรัพยากรชีวภาพที่มีในชุมชนร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด สร้างเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นฐานรากสำคัญของความมั่นคงของประเทศ BEDO ได้ยกระดับแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของไทย จัดทำฐานข้อมูล Thaibiodiversity.org เป็นศูนย์รวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานทั้งจากภาคการศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชน กว่า400,000 ครั้งต่อปี หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพของชุมชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สอดรับกับการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCGModel ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพกล่าวเสริมว่า “งานในครั้งนี้ นำเสนอผลการดำเนินงานเด่น ๆ ของ BEDO ต้นแบบ Best Practice ทั้งกิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในลักษณะของการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้มีค่า การดำเนินโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) การจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าและสินค้า GI นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” มาจัดแสดงให้กับหน่วยงานในเครือข่าย การทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ม.ราชภัฏ และ ม.ราชมงคล ทำงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลกับหน่วยงานภายใต้ ทส. นอกจากนี้ BEDO ยังได้ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ชุมชน เช่น การถ่ายทอดสดองค์ความรู้การผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน BSF, เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาระดับชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่าย BEDO ตามแนวคิด BCG การสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เช่น การทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดจากน้ำมะปี๊ด, การทำผลิตภัณฑ์สบู่จากตาลโตนด และการทำ Eco-Print”
นอกจากนี้ มีการจัดประชุมวิชาการ Biodiversity Bioeconomy ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ, ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว, ดร.อุษา กลิ่นหอม และเวทีเสวนาความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ตลอดการจัดงาน 4 วัน มีวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของ BEDO กว่า 60 แห่งทั่วประเทศนำผลิตภัณฑ์ชีวภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ น้ำผึ้งจากดอกลำไย จ.ลำพูน, ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่, ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม, ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น
มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และสามารถติดตามชมผ่านในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจ Facebook : BEDO Thailand