ประธานสภา- 2 รองประธานสภาฯ เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ที่รัฐสภานายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ห้องประชุม 604 ชั้น 6 (โซน N) อาคารรัฐสภา

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 4 ก.ค.พ.ศ. 2566 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 1.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 2.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา และ 3.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง มาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี