นายกอบจ.สกลนครแจงศึกษาดูงานใต้ของจริง! หวังใช้ภูเก็ตโมเดลปั้นSmart Cityอีสานเหนือ

นายกฯ อบจ.สกลนครแจง หวังปั้นเมืองสกล เป็นศูนย์กลางSmart City กรณี นำคณะเข้าศึกษาดูงานตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Urban and Environmental Development Towards Becoming a Smart City)   ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต

Advertisement

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกอบจ.สกลนคร แจงกรณีการดูงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต โดยในการดูงานดังกล่าว คณะศึกษาดูงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรผ่าน Platform My City ด้าน Smart City ด้าน E-Government, Smart People ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระยอด จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้พัฒนาระบบ @Nakhoncity Line Official Account และนายพรชัย เอี่ยมสุกใส depa Digital Provider / นักวิจัยการพัฒนาเมือง เป็นวิทยากรหลัก    ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ทั้งนี้ยังได้ร่วมลงนามใน MOU การพัฒนางานด้าน Smart City ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันการศึกษา และบริษัทเดอะ สมาร์ทซิตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Smart  City ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสู่การขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้ตามกระบวนการและเห็นผลเชิงประจักษ์ในด้านการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง Smart City ต่อไป

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกอบจ.สกลนคร

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ซึ่งมีผู้บริหารจากอบจ.ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ร่วมกัน  จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD การออกแบบความคิดสร้างสรร Design Thinking  สำหรับ การพัฒนาเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด ที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง โดยทาง PKCD ได้จัดตั้งขึ้นจาก โดยความร่วมมือกับทางภาครัฐ และเอกชน วางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตตามแนวคิด การเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ Smart Growth และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ Transit-Oriented Development (TOD) แนวคิดในการวางผังและพัฒนาเมืองที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างนำมาใช้ในการออกแบบและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งบริษัท PKCD ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม”โดยจะร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหว่างคณะศึกษาดูงานและบุคลากรของภูเก็ตพัฒนาเมือง ต่อการส่งต่อโมเดลการพัฒนาไปยังจังหวัดสกลนครต่อไป สำหรับภาคบ่าย ได้เข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการเมือง  จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานโครงการระบบบริการสุขภาพและจัดการข้อมูล  Phuket Health Sandbox  ซึ่งได้รับความรู้และรูปแบบในการพัฒนาด้าน Smart  Health แก่บุคลากรผู้บริหารโรงพยาลตำบลเป็นอย่างมาก

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกอบจ.สกลนคร

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน  ศึกษาดูงานด้าน  Smart pier, Smart tourism ซึ่งอยู่ภายใต้งานด้าน Smart Economy ศูนย์กลางของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Hub of Creative Economy) ของภูเก็ตที่ได้มีการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโดยมีอีกความสำคัญของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเมือง จนได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันของประเทศไทย ทั้งนี้ได้ใช้เรือปาปะกัง เป็น กรณีศึกษาด้าน Smart Logistic เพื่อเป็นแนวทางในการนำรูปแบบบางส่วนมาพัฒนากับแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำหนองหารจังหวัดสกลนครในอนาคตอันใกล้นี้

โดยใช้เรือปาปะกัง เป็นกรณีศึกษา วันอาทิตย์ที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2566  คณะดูงานได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สมาคม Crypto Beach (Thailand Crypto Beach Association : TCBA) ที่จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งเพื่อให้เป็นองค์กรกลางในการเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนให้ความรู้ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี Blockchain แก่ภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ตลอดจนเป็นสื่อกลางการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยและระดับสากลซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชนในจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย   หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว คณะดูงานได้สรุปบทเรียนและพัฒนาแผนสู่การทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  มีการจัดทำ Work shop การทำแผนแม่บท เป็นโมเด็ลตั้งต้นร่วมกัน ตามรูปแบบที่ศึกษาจากการศึกษาดูงานในแต่ละวัน เพื่อนำสู่การสรุปบทเรียนและพัฒนาแผนสู่การทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Urban and Environmental Development ในเฟสที่ 3 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ของหลักสูตรระยะสั้นต่อไป