กรมชลฯเปิดแผนระบายน้ำป่าสัก-อ่าวไทย

กรมชลฯ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูจุดก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำป่าสัก-อ่าวไทยระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา คาดว่าโครงการนี้จะช่วยระบายน้ำหลากและแก้ภัยแล้งได้อย่างตรงจุด

Advertisement

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปดูจุดที่จะก่อสร้างคลองระบายน้ำป่าสัก-อ่าวไทย ณ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณอ่าวไทย ตำบลคลองสอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนำทีมโดย นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ย้ำว่าโครงการนี้จะช่วย เพิ่มศักยภาพระบบชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และวิกฤตน้ำหลากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม

นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กล่าวว่าโครงการนี้จะเริ่มต้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

“โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก – อ่าวไทย เป็นคลองขุดใหม่ เพื่อให้เป็นคลองระบายน้ำหลาก จากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักให้ไหลลงสู่อ่าวไทย มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 135.555 กิโลเมตร

เริ่มจากแม่น้ำป่าสักบริเวณ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ผ่านพื้นที่ 38 ตำบล 11 อำเภอ ใน 5 จังหวัด คือ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ รวมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งสิ้น 16,305 ไร่

ซึ่งการสำรวจ ออกแบบได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ กม.81+000 (อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา) ถึง กม.135+555 (ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 54.555 กิโลเมตร”

โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก – อ่าวไทยจะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบายน้ำได้ 600 ลบ.ม./วินาที ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และวิกฤตน้ำหลากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในพื้นที่อีกด้วย โดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในปลายฤดูฝนได้อีก 57.4 ล้าน ลบ.ม. สร้างความพึงพอใจและความกินดีอยู่ดีให้กับราษฎรในพื้นที่

ซึ่งโครงการนี้ได้จัดประชุมปฐมนิเทศสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียไปแล้ว 2 เวที ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 และการประชุมกลุ่มย่อยอีก 3 ครั้ง รวม 17 เวที ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 จนถึงเดือนมีนาคม 2566 และได้มีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ ไปแล้วเมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก – อ่าวไทย ใช้งบประมาณก่อสร้างจากการศึกษาเบื้องต้น เป็นค่าเวนคืนที่ดินประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท และค่าก่อสร้างคลองระบายน้ำรวมทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท รวมมูลค่าโครงการร่วม 1 แสนล้านบาท ซึ่งหลังจากสำรวจ ออกแบบโครงการเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ต่อไป