มาซาร์สในประเทศไทยพร้อมให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ

นายชัชวัสส์ เกรียงสันติกุล

มาซาร์สในประเทศไทยเตรียมเสริมการบริการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยที่ได้ประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับล่าสุดจะช่วยผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เพื่อเอื้อให้การจัดการธุรกิจมีความคล่องตัวและสามารถทำการควบรวมตลอดจนซื้อกิจการได้ง่ายขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

Advertisement

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้ประกาศและเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยประมวลกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการตามแผนการสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิมจากช่วงปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทมาซาร์สในประเทศไทยตระหนักถึงความจำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดทางกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงเตรียมพร้อมการบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้เข้ากับบริบทของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของทางมาซาร์ส จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจในรายละเอียดของตัวบทกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม  และดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ได้สอดคล้องและรองรับกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้

นายชัชวัสส์ เกรียงสันติกุล หุ้นส่วน บริษัท มาซาร์ส ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดของประเทศไทยจะทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกฎหมายที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ได้ผ่อนปรนระเบียบกำหนดเดิมในรายละเอียดต่างๆ อาทิ เช่น การลดจำนวนผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้น การลดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น การนำเสนอการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลดความซับซ้อนในการดำเนินงานต่างๆ ในภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนต่าง ๆ จะทำให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการควบรวมและเข้าซื้อกิจการเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจคล่องตัวขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะสอดคล้องกับกระแสการควบรวมกิจการซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะเอื้อประโยชน์สำหรับนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผ่อนปรนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น โดยมีกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายน้อยลง มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เราอยากแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนได้ทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีได้อย่างเต็มที่”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของประเทศไทยถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยลดขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่ซับซ้อนออกไป เพิ่มความคล่องตัว และทำให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำลง

นับเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจในประเทศไทยจากการที่มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและนวัตกรรมในภูมิภาค องค์กรธุรกิจควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับมาซาร์ส:

มาซาร์สเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี การบัญชี ที่ปรึกษา ภาษี และการบริการด้านกฎหมาย มีการดำเนินงานในกว่า 95 ประเทศและดินแดนทั่วโลก บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 47,000 คน ทั่วโลก โดยมีทีมงานกว่า 30,000 คนที่ร่วมมือในเครือข่ายการดำเนินงานของมาซาร์ส และอีกกว่า 17,000 คนของมาซาร์ส ในภูมิภาคอเมริการเหนือ มาซาร์สจึงสามารถช่วยเหลือลูกค้าทุกขนาดองค์กร ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานและการขยายธุรกิจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mazars.com

เกี่ยวกับมาซาร์สในประเทศไทย:

มาซาร์สในประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี ภาษี กฎหมาย และ ที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 350 คน โดยมีทีมที่ปรึกษาอาวุโสชาวไทย อังกฤษ ดัตช์ อินเดีย เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม และเกาหลี ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทยและบริษัทที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mazars.co.th