คต.นำทัพผู้ส่งออกข้าวไทยรุกตลาดข้าวฮ่องกง…ดันส่งออกข้าวไทย ปี 66”

กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดนำสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางเยือนฮ่องกง ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง และเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกง รวมทั้งรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวอันดับ 1 ในฮ่องกงต่อไป

Advertisement

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนฮ่องกงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ โดยกรมฯ จะนำคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไปพบปะหารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกง เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้าข้าว นโยบาย ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมการค้าข้าวระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ สมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเป็นพันธมิตรที่ดีกับกรมฯ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยเคยได้รับรางวัล Best Import Performance of Thai Rice Award 2015 จากกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางการค้าข้าวที่ดีของไทย

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของข้าวไทย โดยที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงประมาณ 170,000 – 223,000 ตัน/ปี ในแต่ละปีฮ่องกงนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 300,000 – 330,000 ตัน ข้าวไทยจึงมีสัดส่วนเกินครึ่งของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของฮ่องกง ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวฮ่องกงเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด รองลงมา คือ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และกัมพูชา โดยข้าวไทยที่ส่งออกไปฮ่องกงร้อยละ 80 เป็นข้าวหอมมะลิไทย ฮ่องกงจึงอยู่อันดับ 4 ของตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยรองจากสหรัฐอเมริกา เซเนกัล และจีน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ฮ่องกงได้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของฮ่องกง ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคในฮ่องกงได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยกระแสรักสุขภาพที่ต้องการลดคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล และหันมาบริโภคคีนัวร์และธัญพืชเป็นหลัก จึงทำให้ในฮ่องกงมีการบริโภคข้าวน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงลดลงด้วย แต่ไทยยังครองส่วนแบ่งตลาดข้าวอันดับ 1 ในฮ่องกงมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อและการบริโภคข้าวไทยในฮ่องกงให้มากขึ้น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมร่วมกับร้านอาหารไทยหรือเชนร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในฮ่องกง การประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยในงาน Thai SELECT Carnival 2023 และการให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL) ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยและสร้างการรับรู้และการจดจำเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้แก่ผู้บริโภคข้าวในฮ่องกงได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การที่กรมฯ จะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยไปพบปะหารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยให้ครองอันดับ 1 ในตลาดข้าวฮ่องกงและเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงอีกทางด้วย