ข้อเสนอวันเมย์เดย์แก้ค่าไฟราคาสินค้า กลุ่มแรงงานยื่นรัฐปรับระบบสวัสดิการ!!

กลุ่มแรงงานยื่นข้อเสนอรัฐแก้ไขปัญหาราคาสินค้า-ค่าไฟแบบเร่งด่วน พร้อมปรับระบบสวัสดิการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับข้าราชการบำนาญ 

Advertisement

ในวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล สำหรับวันแรงงานในปีนี้ กระทรวงแรงงานร่วมกับ 15 สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สร.รสก.) และกลุ่มแรงงานนอกระบบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ตั้งริ้วขบวนบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์  20 ขบวน เคลื่อนไปยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 จะยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 7 ข้อ ต่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน พร้อมเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ

 

สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มสภาองค์การลูกจ้างต่างๆ ประกอบด้วย 1.รัฐบาลต้องรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง 2.ให้รัฐบาลตราพระราชบัญญัติ หรือประกาศเป็นกฎกระทรวง ให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกันในการทำงานของลูกจ้าง 3.ให้รัฐบาลปฏิรูป แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม อาทิ ขยายอายุผู้ประกันตนจาก 15-60 ปี เป็น 15-70 ปี เมื่อผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว ขอให้ยังรักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต 4.ขอให้กระทรวงแรงงาน จัดสร้างโรงพยาบาลประกันสังคม และจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อผู้ใช้แรงงาน 5.ขอให้เร่งรัดให้ได้ข้อสรุปในแนวทางจัดระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุให้ลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจได้มีระบบสวัสดิการจากรัฐเทียบเคียงกับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 6.เร่งดำเนินการให้พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และ 7.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566 และจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลทุก 2 เดือน

 

ขณะที่ สมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหภาพแรงงานกลุ่มย่านต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลด้วย โดยก่อนหน้านี้ นายชาลี ลอยสูง ที่ปรึกษา สสรท. กล่าวว่า ข้อเรียกร้องหลักของผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้คือ เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ โดยเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างแรกเข้าทำงาน และให้ทุกบริษัทมีโครงสร้างค่าจ้างและมีการประเมินผลงาน 1 ปี สุดท้ายคือทุกคนได้ปรับค่าจ้างประจำปี นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ใช่ควบคุมเฉพาะราคาสินค้าในบัญชีควบคุม ที่สำคัญคือควบคุมค่าสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า