PM.2.5 อาละวาดแรงแล้ว องค์กรวิชาชีพแพทย์ออกคำแนะนำระวังสุขภาพ!มลพิษทั่วไทยวิฤกติหนัก

หลอนหนัก PM2.5 ส่งผลกระทบแล้วทั่วประเทศ สุขภาพประชาชนได้รับผลกระทบ ขณะที่กลุ่มเสี่ยงอันตราย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องออกประกาศแนะนำการปฏิบัติตัว ให้คนไทยเตรียมรับมือสถานการณ์มลพิษ 

Advertisement

สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออกขนาดเล็กหรือ pm2.5 หลายพื้นที่ในประเทศไทยส่อเค้ารุนแรง โดยก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศตัวเลขผู้ป่วยจากปัญหาดังกล่าวแล้วนับล้านคน โดยระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 5 มีนาคม 2566 พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศรวม 1,325,838 ราย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)

ล่าสุด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องออกประกาศเรื่อง “การปฏิบัติตัวของประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5”ความว่า
.
เป็นที่ทราบและตระหนักกันดีถึงพิษภัยต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ทั้งผลเฉียบพลันและผลเรื้อรัง ไม่เฉพาะผลต่อระบบการหายใจที่เป็นช่องทาง นําพาฝุ่นเข้าสู่ร่างกายเท่านั้น ฝุ่น PM2.5 ยังมีผลต่อการเกิดโรคระบบต่าง ๆ เช่นระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบประสาท หลอดเลือดสมอง และโรคไต ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายได้มากคือ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (โรคปอด หัวใจ สมอง และไต) ในขณะที่ทุกภาคส่วนกําลัง ระดมสมองแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประชาชนควรดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงที่ฝุ่นมีปริมาณสูง ดังนี้
.
1. หมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งข้อมูลของรัฐและเอกชนอย่างสม่ําเสมอ หรือใช้เครื่องวัดปริมาณฝุ่นแบบพกพา เพื่อวางแผนกิจวัตร ประจําวันใหเ้หมาะสมและให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสูดPM2.5โดยการจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัย(safetyzone)
.
2. เมื่อค่า PM2.5 ในขณะนั้น (ค่ารายชั่วโมง) ขึ้นสูงเกินเกณฑ์ คือ
.
ก. สูงกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กลุ่มเสี่ยงควรงดทํากิจกรรมกลางแจ้ง บุคคลทั่วไปควรลดและปรับเวลาทํากิจกรรมกลางแจ้ง โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
.
ข. สูงกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกคนควรงดทํากิจกรรมกลางแจ้ง ยกเว้นผู้ที่ต้องทําหน้าที่บริการสาธารณะกลางแจ้งให้ใส่หน้ากาก N95 ตลอดเวลา
.
ค. สูงกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกคนควรอยู่ในตัวอาคารซึ่งติดตั้งระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ยกเว้นผู้ที่ต้องทําหน้าที่บริการสาธารณะกลางแจ้ง ให้ใส่หน้ากาก N95 ตลอดเวลา และจํากัดช่วงเวลาปฏิบัติงานไม่ให้
เกินครั้งละ 60 นาที


.
3. ขณะที่ปริมาณฝุ่นภายนอกขึ้นสูง ภายในตัวอาคารควรจัดให้มีระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
.
4. การออกกําลังกายสม่ําเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดโอกาสเจ็บป่วย แต่ขณะที่ปริมาณฝุ่นขึ้นสูงควรหลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการออกกําลังกายกลางแจ้งตามระดับเตือนภัยในข้อ 2 หรือออกกําลังกายในร่มที่มีระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
.
5. ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอ จะช่วยเร่งการขับฝุ่น PM2.5 ที่เล็ดลอดเข้ากระแสเลือด ออกไปทางไตในรูปของปัสสาวะได้มากขึ้น
.
6. การอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ใบเขียว จะช่วยการดูดซับฝุ่นในอากาศได้เพิ่มมากขึ้น
.
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
(พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์)
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
.
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะ)
นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
.
(แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์)
นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
.
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย)
นายกสมาคมพิษวิทยาคลินิก
.
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา)
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
.
(นายแพทย์วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข)
นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย